مرکز علمي- کاربردي واحد 44 تهران ، يکي از مراکز آموزش عالي کشور در شهر تهران است که اين دانشگاه تحت نظارت دانشگاه جامع علمي - کاربردي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.  واحد 44 تهران  بر اين باور است که جهت آشنائي با علوم و تکنولوژي جديد، راه گشاي شما عزيزان باشد. اين دانشگاه در راستاي اهداف بلند مدت، كوتاه مدت آموزشي و آموزش داوطلبان شاغل وآزاد قدم به عرصه آموزش كشور نهاد.
با توجه به اينكه مهمترين عامل توسعه در كشور نيروي انساني متخصص و مجرب است، در كنار آن بايد به اين واقعيت كه نيمي از جمعيت كشورمان را جوانان تشكيل مي دهند، توجه كنيم در نتيجه نقش آموزش نيروي انساني و به خصوص جوانان در توسعه اقتصادر كشور پررنگتر خواهد شد. در همين راستا با توجه به ضرورت آموزش فارغ التحصيلان دانشگاهي، افزايش توانائيهاي شاغلان، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و مناسب براي جوانان، اصلاح هرم شغلي در رفع نياز بازار در زمينه نيروي انساني متخصص، نظام جديد دانشگاهي براي آموزشهاي علمي - كاربردي تاسيس شد و تلاش شد كه جهت گيري آموزش دانشگاهي بخصوص مراكز آموزش عالي (با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) در دستگاههاي اجرايي با محتواي كاربردي شكل گيرند. اميد است كه اهداف بلند مدت و كوتاه مدت واحد 44 تهران در راستاي رفع نياز داوطلبان تا اين پايه از خدمت رساني تحقق يافته باشد.


تصاویر مرکز